2014-10-20 Katherine & Thomas DeLeo (Parham) - getmyphotos